תקנון הזמנה ומדיניות ביטול עסקה

אירועי אמא"י

 

 1. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישת כרטיס לאירוע אמא"י (להלן: "האירוע"). מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה להשתתפות באירוע, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן: "העסקה", "התקנון"), חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). העסקה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: animatsuri.org.il (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות עמותת אמא"י – ארגון מנגה ואנימה ישראל, ע"ר 580633329 (להלן: "העמותה").
 2. כל הרוכש כרטיס לאירוע, אשר מבצע את העסקה, יוגדר להלן: "המזמין". רכישת כרטיס לאירוע באתר, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע המזמין צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של המזמין. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה שהמזמין יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על המזמין יהיה לפנות אל העמותה בדוא"ל [email protected] / בטלפון 0507467799.
 3. על המזמין לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור המזמין פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי העמותה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה לאירוע שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
 4. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום של האירוע.
 5. נכים ובעלי מוגבלויות אשר מגיעים לאירוע ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, יש להודיע בדוא"ל [email protected] /טלפון 0507467799.
 6. עם השלמת ההזמנה, הכרטיס מונפק ומועבר לקונה לפי דואר האלקטרוני לאחר גמר ביצוע הרכישה.
 7. במידת הצורך האירוע יפעל בתקן תו ירוק. אנו נעדכן בהתאם להתפתחויות ולהנחיות משרד הבריאות.
 8. באם האירוע יבוטל על ידי העמותה, מכל סיבה שהיא, רוכשי הכרטיסים יהיו זכאים להחזר כספי מלא.
 9. חל איסור על הקלטה וצילום של האירוע ו/או הרצאות באירוע.
 10. נפלה טעות במידע הניתן באתר אודות האירוע ו/או בתיאור ההרצאה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את העמותה.
 11. להלן יובא מידע כללי אודות העיקרים הנוגעים לאפשרות ביטול העסקה (להלן: "עיקרים הנוגעים לביטול"), ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין עיקרים הנוגעים לביטול, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל. כאמור לעיל, מובהר כי כלל החוקים והדינים המוזכרים בתקנון (להלן: "הדינים") מהווים תמצית כללית בלתי ממצה בלבד. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוקים האמורים, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור.
 12. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי המזמין כצרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוע. בעסקה שאינה מתמשכת (למשל שירות קצוב לתקופה קצובה) – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5% מהעסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול הגנת הצרכן"). עוד מובהר, כי בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום העסקה, או מיום קבלת המסמך כאמור לעיל, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 13. דרכי ביטול:
מידע דרכי ביטול

בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן (תיקון 27.11.17), להלן דרכי הביטול* העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון זה, בחוק ותקנות הגנת הצרכן:

1.      ביטול באמצעות דוא"ל (מייל), בכתובת הדוא"ל הבאה: [email protected]

2.      ביטול באמצעות קישור אינטרנטי ייעודי, באמצעות הלינק שכאן.

3.      ביטול באמצעות הטלפון, בטלפון מספר: 0507467799

4.      ביטול בדואר רשום או בעל פה, במשרדי העמותה בכתובת: ת.ד. 20500 תל אביב.

לצורך הודעת ביטול, יש להצטייד ולפרט את הפרטים הבאים:

(1) שם + משפחה ; (2) תעודת זהות/מספר דרכון; (3) מועד ביצוע ההזמנה ואמצעי התשלום; (4) פרטי האירוע לרבות מספר אסמכתא המופיע באישור התשלום.

*לתשומת לבך, דרכי הביטול לעיל כפופות להוראות תנאי הביטול לעיל, תקנון ההזמנה וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

 

 1. באישורו של המזמין לתקנון זה, הוא מאשר לעמותה לשמור את נתוניו במאגרי המידע שלה, ולהשתמש בנתונים אלה לצורך ביצוע דיוור ישיר, בהמשך לביצוע העסקה שביצע המזמין, והכל בהתאם לדין. באישור של המזמין לתקנון זה הוא מאשר לעמותה לבצע שימוש בנתונים אותם מסר לצרכי פילוח, ניתוחים סטטיסטיים, שיווק וכן להעביר את המידע לספק דיוור ישיר, ככל שהעמותה תתקשר עימו לצרכי דיוור ישיר. העמותה מעדכנת את המזמין בזאת, בכך, שבהמשך לעסקה שהוא ביצע, היא עשויה לשלוח לו מפעם לפעם דברי פרסום, וזאת בהמשך לרכישת השירות שרכש ממנה.
 2. ניתן לפנות אל העמותה בדוא"ל [email protected] או בטלפון מספר: 0507467799.
 3. המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או כל זכות קניין אחרת.
 4. העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. אי וי בי הפקות לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. אי וי בי הפקות לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
 5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לאירוע באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.
 6. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב