תקנון עמותה

ארגון מנגה ואנימה ישראל (אמא"י) – ע"ר 580633329

מבוא

 1. שם העמותה – "ארגון מנגה ואנימה ישראל (אמא"י) – ע"ר". שם העמותה יצוין בכל מסמך, שילוט או פרסום המפורסם ו/או המונפק מטעמה, בצורה המלאה המופיעה בתעודת הרישום, בהתאם להוראות סעיף 8 (א) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "החוק").
 2. בתקנון זה "תרבות המנגה והאנימה" פירושה – תרבות פופולארית יפנית המשלבת אומנות מתחומי הציור, האנימציה, הכתיבה, הדיבוב, השירה, וכל תחום אחר המקושר לייצור וצריכת אנימציה וקומיקס יפנית.
 3. תקנון זה יפורש על פי החוק, ומקום בו יש סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות החוק, תחולנה עליו במלואן הוראות החוק.

מטרות העמותה

מטרות העמותה הנן, כדלקמן:

 1. קידום וטיפוח האומנות, היצירה ותרבות המנגה והאנימה בישראל, על כל גווניה ומרכיביה של תרבות המנגה והאנימה.
 2. איגוד קהילת חובבי המנגה והאנימה בישראל (להלן: "הקהילה") באמצעות העמותה, לטובת שמירה וקידום האינטרסים הרחבים של חברי הקהילה, לרבות האינטרסים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, הכל תוך שמירה על חוקי מדינת ישראל.
 3. ייזום פעולות להטמעת תחום האנימה והמנגה בישראל, לרבות במסגרת אירגון וקיום פרוייקטים, כנסים ואירועים שיוקדשו, בעיקר, לתחום המנגה והאנימה, באופן עצמאי ו/או בשיתוף עם ארגונים קיימים, וכן להגדיל את ייצוג המנגה והאנימה באירועים רלוונטיים כגון אירועים בעלי אופי גיקי, כגון כנסי המדע הבדיוני והפנטסיה בארץ.
 4. קשירת קשרים עם גופים או ארגונים דומים בארץ ובחו"ל או עם ארגונים בעלי מטרות דומות למטרות העמותה, וכן להשתתף בכל צורה שהיא בפעולותיהם של גופים וארגונים אלה.
 5. שימוש כגוף הסברתי וככלי נגיש בנושא מנגה ואנימה ו/או נושאים קשורים.
 6. טיפוח הקשרים החברתיים והתרבותיים של חברי הקהילה, לרבות באמצעות ארגון כנסים, אירועים ופרויקטים הנוגעים לתרבות יפן ככלל, עם דגש על הטמעתה במנגה ובאנימה.
 7. קבלת תרומות, מתנות ועזבונות, וכן זכויות וטובות הנאה בהן מכל אדם, חבר בני אדם, תאגיד, מוסד ממשלתי או רשות מקומית.
 8. הענקת וחלוקת מלגות, פרסים ומענקים לשם קידום מטרות העמותה.
 9. תרומת כספים או נכסים אשר ישמשו למטרות ציבוריות הדומות למטרות העמותה או למטרות ציבוריות שיש בהן משום קידום מטרות העמותה, במישרין או בעקיפין.
 10. לנהל את ענייני העמותה תוך שמירה על כללי המינהל התקין, השקיפות והנאותות הציבורית.

סמכויות העמותה

 1. העמותה תהא רשאית להחזיק בזכויות ולקבל התחייבות ולעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית במסגרת מטרותיה.

חברות

 1. קבלת חברים
  1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  2. ההחלטה בדבר קבלת חבר לעמותה או אי קבלתו, נתונה בידי הועד. סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב בתוך 14 יום ממועד קבלת הסירוב. הערעור יובא בפני האסיפה הכללית הקרובה, והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
  3. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
   "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מאשר כי קראתי והבנתי את תקנון העמותה, לרבות מטרותיה וכי אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, כפי שיהיו מעת לעת, ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
   בקשה זו תוגש באמצעי שיוחלט ע"י הועד או ע"י האסיפה הכללית בין אם באמצעות הגשה אישית, דואר אלקטרוני או דואר.
  4. היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש להצטרף כחבר עמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, תהא רשאית העמותה לפעול להוצאתו מן העמותה בהתאם לקבוע בתקנון זה ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. לא אושרה או בוטלה חברותו של אדם לפי סעיף זה, רשאי הוא לערער על הסירוב, בתוך 14 יום ממועד אי האישור או הביטול, לפני האסיפה הכללית הקרובה והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 1. זכויות וחובות של חבר
  1. כל חבר עמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
  2. כל חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
  3. כל חבר עמותה זכאי להשתתף בפעולות שמארגנת העמותה למען חבריה וליהנות משירותיה.
  4. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים (להלן: "דמי חבר").
  5. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
 1. פקיעת חברות
  1. החברות בעמותה פוקעת –
   1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
   2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
   3. בהוצאתו מן העמותה;
  2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד המטעמים הבאים:
   1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או פעל בניגוד למטרות העמותה או החלטה של האסיפה הכללית;
   2. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  3. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף 17 ב.1 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 1. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ככל שהן מיועדות לחבר באופן אישי, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או שיישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל בהתאם לרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את פרטי ההתקשרות הרשומים בפנקס החברים.

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה המיועדות לכלל חברי העמותה יופיעו באופן ברור ובולט בלוח מודעות אלקטרוני המיועד לכך באתר האינטרנט של העמותה, בנוסף למשלוח לרשימת התפוצה האלקטרונית, כפי שתתעדכן מעת לעת.

 1. צעירי אמא"י

קטינים עד גיל 17 רשאים להגיש בקשה, באמצעות אפוטרופוסיהם על פי דין, להצטרפות לעמותה כ"צעירי אמא"י", בכפוף לתשלום דמי הצטרפות שנתיים בגובה שייקבע על ידי האסיפה הכללית של העמותה, ויהיו זכאים לכל ההטבות המגיעות לחברי העמותה ויהיו רשאים לנכוח באסיפה הכללית, אך לא ייחשבו חברים מן המניין ולא יורשו להצביע באסיפה הכללית או להתמודד לתפקידים בוועד האגודה או בוועדת ביקורת (להלן: "צעירי אמא"י"). למען הסר ספק יובהר, כי עם הגיעו של מי מצעירי אמא"י לגיל 17 יהיה הוא רשאי לבחור באם להצטרף כחבר מן המניין לעמותה, בהתאם להוראות תקנון זה, או אם להמשיך בסטטוס של "צעיר אמא"י" עד לתום שנה (12 חודשים) ממועד הצטרפותו כצעיר אמא"י.

האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד.

 1. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 1. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם ותבחר את חברי הוועד וועדת הביקורת.

 1. מנין חוקי
  1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה או לפחות 25 מחברי העמותה (המספר הנמוך מבין השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.
  2. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהגיע הזמן הנקוב בהזמנה, תפתח האסיפה ויראו את האסיפה כנדחית, ללא כל צורך בהזמנה נוספת (להלן: "אסיפה נדחית"). באסיפה נדחית יהיו רשאים הנוכחים בה לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
 1. יושב ראש ומזכיר

יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.

 1. החלטות
  1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
  2. כל חבר עמותה יכול להגיע ולהצביע במקום חבר עמותה אחר, בכפוף לכך שהשתתפותו והצבעתו תהיינה מגובות בכתב הצבעה המפרט בכתב את עמדתו של חבר העמותה הנעדר ביחס לתכנים הנדונים באסיפה המתוכננת, אליה מופיע נציגו (להלן: "כתב הצבעה").
 2. החלטה בכתב

החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי האסיפה או שחברי האסיפה נתנו הסכמתם ביחס אליה (באמצעות מכתב, פקסימיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר) תחשב להחלטה שנתקבלה פה אחד באסיפה כללית שנתכנסה ונתקיימה כהלכה למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק.

 1. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ובהעדרו מי שמינה לשם כך הועד.

בחירות לוועד המנהל וועדת ביקורת

 1. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת
  1. כל חבר עמותה זכאי להגיש מועמדות ולהכנס לרשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת העמותה.
  2. רשימת המועמדים לוועד ולוועדת הביקורת תיסגר ותוצג באתר העמותה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר עמותה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
  3. כל חבר עמותה אשר חברותו בתוקף, רשאי להצביע בהצבעה לבחירת חבר וועד ו/או חברי וועדת ביקורת, באופן אישי או באמצעות כתב הצבעה.
  4. הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
  5. טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירת מועמדים לועד העמותה ולועדת הביקורת עד מספר חברי הועד וכמספר חברי ועדת הביקורת.
  6. ייבחרו כחברי ועד שבעה חברים וכחברי ועדת הביקורת לא פחות משני חברים ועד שלושה חברים לכל היותר, אשר זכו במספר קולות התמיכה הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
  7. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
  8. במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
  9. לא יבחר ולא יכהן בועדת הביקורת חבר בוועד המנהל או עובד עמותה או מי שמועסק על ידה או נותן לה שירותים בתשלום.

הוועד מנהל

 1. הועד כגוף המנהל
  1. הועד המנהל ינהל את העמותה ואת פעולותיה.
  2. הועד מוסמך לדון ולהחליט בכל העניינים הנתונים בסמכותו בהתאם לחוק ולתקנון זה.
  3. לוועד נתונה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה (להלן: "סמכות שיורית"). ואולם הסמכות השיורית לא תהא נתונה לוועד ביחס לעניינים הבאים: אישור הדו"חות הכספיים של העמותה, שינוי תקנון העמותה, סמכויות ועדת הביקורת.
 1. יו"ר הועד המנהל
  1. יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר העמותה.
  2. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר אשר ינהל אותו ואת ישיבותיו.
  3. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד המנהל בהתכנסות הראשונה של הועד המנהל לאחר היבחרו, וישמש יו"ר עד להחלטת רוב של הועד להחלפתו או עד תום הקדנציה של הועד ובחירות לוועד חדש ובחירת יו"ר חדש.
  4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 29.ג.
  5. במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 29.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 29.ד.
  6. יו"ר הועד המנהל יהיה חבר הועד המנהל ויהיו לו זכויות הצבעה כמו כל חבר אחר. היו הקולות בוועד המנהל שקולים רשאי יו"ר הועד המנהל להכריע.
 1. מספר החברים

מספר חברי הוועד יהיה שבעה חברים בלבד.

 1. תקופת הכהונה
  1. תקופת כהונת ועד תהא למשך שנה ועד ארבע שנים באישור שנתי מתחדש של אסיפה כללית. חבר ועד רשאי להיבחר ליותר מתקופת כהונה אחת.
  2. הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
  3. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 1. השלמת הועד
  1. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
  2. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים בהחלטת רוב או הנותר למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 1. ישיבות הוועד
  1. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן.
  2. מניין חוקי לפתיחת ישיבת ועד הוא נוכחות של 4 חברי ועד לפחות; היה מנין זה נוכח בפתיחת הישיבה, רשאי הוועד להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך הישיבה.
  3. לא נתכנס המניין האמור תתפזר הישיבה ותתכנס שוב באותו המקום ובאותה השעה שבעה ימים לאחר מכן (להלן: "ישיבה נדחית"). בישיבה נדחית יהיו רשאים הנוכחים בה לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה/ובלבד שנכחו 2 חברי ועד לפחות.
 1. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הועד להכריע.

 1. החלטות בכתב

החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הועד, או החלטה כאמור אשר כל חברי הועד הסכימו לה בכתב או באמצעות מברק, טלקס, פקס או דואר אלקטרוני תהא תקפה לכל דבר ועניין כהחלטה שנתקבלה על ידי אסיפת הועד, לפי העניין, אשר התכנסה והתקיימה כדין.

 1. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 1. זכות הייצוג וזכויות חתימה

הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי הוועד ו/או בעלי תפקידים בעמותה, שחתימת שניים מהם יחדיו, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה

 1. ועדת הביקורת
  1. האסיפה הכללית תבחר ותמנה ועדת ביקורת לעמותה מתוך חברי העמותה.
  2. מספר חברי ועדת הביקורת יהיה לכל הפחות שני חברים ועד שלושה חברים לכל היותר.
  3. תקופת כהונה של ועדת ביקורת לא תעלה על שנה. רשאי אותו אדם לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת.
  4. ועדת הביקורת תבחר לעצמה יו"ר מתוכה במועד ישיבתה הראשונה.
  5. לא יוכל לכהן כחבר בוועדת הביקורת מי אשר התקיימו לגביו אחד או יותר מהבאים:
   1. מי אשר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
   2. מי אשר הורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועדת הביקורת.
   3. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר או שהוכרז פסול דין או פושט רגל.
  6. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות (להלן: "הגוף המבקר").
  7. ועדת הביקורת תפקח, תפעל ותיזום ביקורת בעניינים הבאים:
   1. התאמת פעילות מוסדות העמותה להוראות הדין, תקנון העמותה והחלטות האסיפה הכללית והועד.
   2. חוקיות הפעילות בעמותה וניקיון כפיים של כל נושאי המשרה, חברי האסיפה הכללית, הועד ויתר בעלי התפקידים בעמותה, הן בעניינים כספיים, הן בעניין משוא פנים, והן בכל העניינים הקשורים, הנוגעים והנדרשים למנהל תקין) , והכל בכפוף לסעיף 30 לחוק.
  8. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כמפורט בחוק העמותות ובהנחיות רשות התאגידים משרד המשפטים.
  9. ועדת הביקורת תביא המלצותיה בפני הועד המנהל ובפני האספה הכללית אחת לשנה לפחות.
  10. ועדת הביקורת תמליץ לאסיפה הכללית האם לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי אם לאו.
  11. נציג וועדת הביקורת זכאי להשתתף בישיבות הוועד ו/או הנהלה, אך אינו בעל זכות הצבעה.
 1. סניפים

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

 1. נכסים לאחר פירוק

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים רק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.