בעת פתיחת האסיפה הכללית בשעה 18:00 נכחו 6 חברי עמותה, ביניהם 3 חברי הועד המנהל – יוני לינדר, אורי מרקוביץ' ואמנון לוי. עד השעה 18:30 נכחו 10 חברי עמותה, ביניהם 5 חברי הועד המנהל, והאסיפה נפתחה כאסיפה נדחית בהתאם לסעיף 24 בתקנון העמותה.

 

נוכחים: 10 חברי העמותה כולל 5 מחברי הועד המכהן (אורי מרקוביץ', יוני לינדר, אמנון לוי, אלה ברוך, תמר ירון), ובנוסף אפרת דיין וענבל זהבי הנוכחות כאורחות בהזמנת הועד כייעוץ המשפטי של העמותה.

בפתיחת האסיפה הוצע ע"פ התקנון אורי מרקוביץ' יו"ר הועד המנהל כיו"ר האסיפה – אין התנגדות.
הוצע יוני לינדר מזכיר הועד כמזכיר האסיפה – אין התנגדות.

אורי מרקוביץ' הציג את אפרת דיין וענבל זהבי, שאינן חברות ארגון, לנוכחים באסיפה כעורכות הדין המייעצות לארגון.

 

1.אישור הדו"ח המילולי לשנת 2016

הדו"ח הוצג והועבר בין חברי האסיפה לעיון וקריאה מלאה.
התקיימה הצבעה על אישור הדו"ח – 10 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים – סה"כ 10 קולות – ההצעה התקבלה.

 

2. הצבעות על סעיפי התקנון

סעיפי התקנון המתוקנים כפי שמפורטים בנספח הובאו להצבעת האסיפה.

הצבעה על דחיה של סעיף 8 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה: 10 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים – סה"כ 10 קולות – ההצעה התקבלה.
הצבעה על דחיה של סעיף 12 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה: 9 בעד, 0 נגד, 1 נמנעים – סה"כ 10 קולות – ההצעה התקבלה.

התקיים דיון על ניסוח מחדש של סעיף 13 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה.

לאסיפה הגיעה חברת ארגון נוספת בנקודה זו – סה"כ 11 חברי ארגון נוכחים.

הצבעה על שינוי סעיף 13 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה לנוסח "הענקת וחלוקת מלגות, פרסים ומענקים לשם קידום מטרות העמותה.": 10 בעד 0 נגד 1 נמנעים – סהכ 11 – ההצעה התקבלה.

סעיף 16 –

במהלך הדיון על סעיף זה הגיע חבר ארגון נוסף לאסיפה – סה"כ 12 חברי ארגון נוכחים

הצבעה על שינוי סעיף 16 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה לנוסח "העמותה תהא רשאית להחזיק בזכויות ולקבל התחייבות ולעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית במסגרת מטרותיה.": 8 בעד 1 נגד 3 נמנעים – סהכ 12 – ההצעה התקבלה.

סעיף 31 – הצבעה על הוספת תת הסעיפים הבאים לנוסח הסעיף:

"4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 31.ג.
5.במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 31.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 31.ד." : 11 בעד 1 נגד 0 נמנעים – סהכ 12 – ההצעה התקבלה.
סעיף 39 – הצבעה על שינוי סעיף 16 כפי שמפורט כעת בתקנון העמותה לנוסח "הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי הוועד ו/או בעלי תפקידים בעמותה, שחתימת שניים מהם יחדיו, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה.": 12 בעד 0 נגד 0 נמנעים – סהכ 12 – ההצעה התקבלה

בזאת נסגרה האג'נדה של האסיפה כפי שנשלחה בזימון לאסיפה. נפתחה האופציה לחברי האסיפה להעלות נושאים משלהם לאג'נדה: לא היו לחברי האסיפה נושאים להעלות.

האסיפה נסגרה בשעה 19:34.

 

 

נספחים:

  1. התקנון בגרסת מסמך Microsoft Word כפי שנשלח אל רשם העמותות.
  2. ההזמנה לאסיפה הכללית