שלום לכל חברי הארגון! הינכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין, בשעה 18:00 ב-1.8 באשכול הפיס תל אביב בשפרינצק 4.

אסיפה זו, בניגוד לאסיפות הכלליות באייקון, מתכנסת על מנת לאשר דו"ח שנתי של הארגון ומספר שינויים בתקנון ובמטרות הארגון הנחוצים כדי:
א' לאפשר ייפוי כוח לאנשים שאינם חברי וועד.
ב' לתקן שגיאות בשליחת הבקשה הקודמת לרשם.

שינוי תקנון יוצע לאישור האסיפה הכללית. שינויי התקנון הן כדלהלן:
סעיף 8, ממטרות העמותה, נרשם בניסוח "8. לקיים ולספק שירותים שונים לחברי העמותה ו/או לחברי הקהילה, בכל תחום, ובפרט בכל הקשור לתרבות המנגה והאנימה.". סעיף זה נדחה ע"י האסיפה הכללית באפריל ולכן ברצוננו לדחות אותו מחדש.

סעיף 12, ממטרות העמותה, נרשם בניסוח "12. ייזום וארגון פעילויות לצרכי גיוס והתרמת כספים לעמותה.". סעיף זה נדחה ע"י האסיפה הכללית באפריל ולכן ברצוננו לדחות אותו מחדש.

סעיף 13, ממטרות העמותה, נרשם בניסוח "13. הענקת וחלוקת מלגות, פרסים ומענקים לשם קידום מטרות העמותה, וכן לגיוס וקבלת תרומות כספים ורכוש אשר ישמשו את העמותה לקידום מטרותיה." סעיף זה נדחה ע"י האסיפה הכללית באפריל ולכן ברצוננו לדחות אותו מחדש.

סעיף 16, המפרט את סמכויות העמותה, נרשם בניסוח "16. העמותה תהא רשאית להחזיק בזכויות ולקבל התחייבות ולעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית לשם ביצוע מטרותיה המפורטות בסעיפים 4-15 לעיל, לרבות על ידי התקשרות עם עובדים, אנשים ומוסדות שאינם חברי העמותה." סעיף זה נדחה ע"י האסיפה הכללית באפריל; הניסוח הקודם היה "העמותה תהא רשאית להחזיק בזכויות ולקבל התחייבות ולעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית במסגרת מטרותיה." ולכן נרצה לאשר חזרה לנוסח זה, במיספור מתאים לאחר שינוי המיספור שנגרר מדחיית הסעיפים הקודמים אליו.

מסעיף 31, המפרט את הגדרת תפקיד יו"ר הועד המנהל, שני תת סעיפים נמחקו, תת סעיפים 4 ו-5 בנוסחו:
"4.לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 31.ג.
5.במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 31.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 31.ד.
"
מחיקה זו נדחתה ע"י האסיפה הכללית באפריל ולכן נרצה להחזיר את הסעיפים הללו לנוסח התקנון המקורי.

סעיף 39, המפרט את זכות הייצוג וזכויות חתימה בעמותה, נרשם בניסוח "39. הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי הוועד ו/או בעלי תפקידים העמותה, שחתימתם יחד, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה." סעיף זה נדחה ע"י האסיפה הכללית באפריל; הניסוח הקודם היה "הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו." עם זאת, נרצה לשנותו לנוסח חדש אשר משמר את מטרת השינוי: "הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי הוועד ו/או בעלי תפקידים בעמותה, שחתימת שניים מהם יחדיו, בצירוף חותמת העמותה, תחייב את העמותה."

בנוסף – נציג באסיפה את הדו"ח השנתי של אמא"י לשנת 2017 לאישור האסיפה.

הכניסה לאסיפה תתאפשר לחברי הארגון בלבד, שנרשמו החל מאירוע חנוכה 2016, בהצגת כרטיס חבר בתוקף ובדיקה מול מאגר החברים.

שימו לב שבהתאם לסעיף 24 בתקנון אמאי, באם לא יתאספו עד השעה 18:30 לפחות 25 חברי ארגון, האסיפה תיחשב כנדחית ותיפתח מיידית, תהיה כמות הנוכחים אשר תהיה.